ทน.ขอนแก่นปูพรมแจกไอโอดีน

ทน.ขอนแก่นปูพรมแจกไอโอดีน เสริมพัฒนาการ/ไอคิว เพื่อบุตรหลาน
วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณศาลาชุมชนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม กับโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน แก่ประธาน คณะกรรมการ ประชาชนชุมชนศรีจันทร์ และชุมชนใกล้เคียง จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายวราดล พัฒน์ดำรงจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นางกาญจนา สมบูรณ์ ประธานชุมชนศรีจันทร์ ผู้ดำเนินโครงการ
สำหรับโครงการเป็นโครงการพระราชดำริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับฟังประโยชน์จากเกลือไอโอดีน ซึ่งถ้าขาดสารไอโอดีน ร่างกายได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งมีผลต่อการสร้างไทรอยด์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่เรียกว่า ความผิดปกติของการขาดสารไอโอดีน คือเกิดอาการคอพอก ,ภาวะไทรอยด์ เด็กเป็นโรคเอ๋อ, ภาวะความพิการทางสมอง โดยเฉพาะทารกในครรภ์มารดา ความผิดปกติทางระบบประสาท และการเคลื่อนไหว ร่างกายแคระแกร็น สติปัญญาพัฒนาช้า
โดยกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น มีงบประมาณเพื่อให้ชุมชนทำโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องภายในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านกาย ด้านจิต ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ซึ่งนอกจากที่จะเป็นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนแล้วนั้น ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน เกิดความรัก ความสามัคคีกันในชุมชน และระหว่างชุมชนอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น