‘รพ.สิรินธร’ชูเครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างแขน-มือเทียมอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ

  สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ โรงพยาบาลสิรินธร กลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์  นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ แห่งแรกของประเทศไทย
 วัวันที่ 11 ก.ย. 63  ที่ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร และกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ต้อนรับ นายวิชิต แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะสื่อมวลชนในการศึกษาดูงาน นวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ โดยกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่โรงพยาบาลสิรินธร
 นายวิชิต แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า  สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทยและรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างการในการบริหารราชการ
 โดยได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปกติมีราคาแพง ยากแก่การผลิต ในประเทศสถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ ชีวิต จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นสร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริง ในชีวิตประจำวันได้ ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย
นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำใช้ชีวิตได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนได้ดีมากขึ้นและประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น