รพ.ขอนแก่นเริ่ด!!เปิด‘เรือนปันสุข’ที่พักญาติผู้ป่วย

‘ชมรมเรือนปันสุข’ผุดเรือนพักญาติผู้ป่วย รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก รพ.ขอนแก่น เพียงคืนละ 100 บาท แยกห้องชาย-หญิง หากญาติที่มาพักไม่มีเงินชำระค่าที่พัก มีอาชีพเสริมให้ทำเพื่อใช้แทนค่าแรงจ่ายแทนค่าที่พัก

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลขอนแก่น และเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีจํานวนผู้ป่วยเข้ามา รับบริการเป็นจํานวนมากในแต่ละวัน ผู้ป่วยแต่ละคนจําเป็นต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ด้วยเสมอ  เป็นเหตุให้มีญาติผู้ป่วยแออัดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมาก ซึ่งหากผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ญาติผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องมีที่พักตลอดระยะเวลา จึงทําให้เกิดความแออัดและอาจเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาของญาติผู้ป่วยที่ต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วย ทําให้ขาดรายได้ แต่ยังคงมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับเรือนพักญาติผู้ป่วยแห่งนี้เกิดจาก’ชมรมเรือนปันสุข’มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมีส่วนช่วยให้ญาติผู้ป่วยมีที่พักที่ สะอาดและปลอดภัย ในราคาย่อมเยาซึ่งได้ รับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยจากโรงพยาบาลขอนแก่น มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนมีความ เข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ 

  ในส่วนของการคิดค่าบริการเพียง คืนละ 100 บาท แยกห้องชายหญิงหากญาติที่มาพักไม่มีเงินชำระค่าที่พักมีอาชีพเสริมให้ทำเพื่อใช้แทนค่าแรงจ่ายแทนค่าที่พักด้วย โดยสามารถนำอาชีพที่ได้รับการฝึกนี้ไปทำเป็นอาชีพเสริมได้จริง

 

สำหรับเรือนพักผู้ป่วยหลังใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงบาลซอยเค้กชัยมหาพร้อมเปิดให้บริการแล้ว

 

แสดงความคิดเห็น