ชุมชนโนนชัย 2,3 ทน.ขอนแก่น รับโล่ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” ห่างไกลยาเสพติด

#ขอชื่นชม เทศบาลนครขอนแก่น มอบโล่ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” ห่างไกลยาเสพติด ชุมชนโนนชัย 2 -3 รวม 22 ครอบครัว
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล, นายกฤษฏ์ สว่างไสว สมาชิกสภาเทศบาล, นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ. เมืองขอนแก่น ,ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล ,คณะทำงานบ้านสีขาว และอาสาสมัครหัวใจทองคำ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนโนนชัย 2 และชุมชนโนนชัย 3 เพื่อมอบโล่ สายรัดข้อมือ พร้อมธงตราสัญลักษณ์ “โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” แก่ครอบครัวที่ห่างไกลยาเสพติด
โดยชุมชนโนนชัย 2 มีครอบครัวที่ผ่านการประเมินและเข้าเกณฑ์ บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว 12 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว 1.นายสุเทพ บัวภา 2. นางวาสนา ผิวผ่อง 3. นางฐิติพรรณ อรรคฮาต 4. นางอัญชลี บุตรพุฒ 5.นางห่วย พรมโยธา 6.นางกรรณิกา เผยศิริ 7.นางสุจิตรา เนตรพิฑูร 8.นางสมศรี รัตนบุตร 9.น.ส.สุวรรณา สุวรรณศิลป์ 10. นายประสานต์ สร้อยศรีฉาย 11. ร.ต. ไชยสิทธิ์ ผิวผ่อง 12. นางวาสนา หารกล้า
และ ชุมชนโนนชัย 3 มีครอบครัวที่ผ่านการประเมินและเข้าเกณฑ์ จำนวน 10 ครอบครัว ได้แก่ 1. นางใบ พะละบาล 2.นายกิตติธัช อนุชน 3.นางพรทิพย์ ขุนงิ้ว 4.นางประภาทิพย์ ทะสังขาร์ 5.นางลำใย สัมพันธารักษ์ 6.นางคำเบ็ง เขียนคำสี 7.นางวารินทร์ พลบุตร 8.นางเนาวรัตน์ อรรคฮาต 9.นางชำนาญ จูมฑา 10. นางพรรณี บุญลคร
แสดงความคิดเห็น