ประกาศแล้ว! ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 63

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๓

ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ จํานวน ๓ คณะ ตามคําสั่ง คณะกรรมการอํานวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ผ่านระบบออนไลน์ และลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ และจัดลําดับเทศบาล ที่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด โดยนําเสนอผลการประเมินผลงานต่อคณะกรรมการอํานวยการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการอํานวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบ และรับรองผล การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๓ ในคราวประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. เทศบาลนคร

๑.๑ รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลนครยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลา

๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑.๔ รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒. เทศบาลเมือง

๒.๑ รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองสีคิ้วอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลเมืองสตูล อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

๒.๔ รางวัลชมเชยเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๒.๕ รางวัลความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๒.๖ รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

๓. เทศบาลตําบล

๓.๑ รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตําบลชมภูอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลปัวอําเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตําบลอิสาณอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตําบลหัวเวียง อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

เทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองจังหวัดระยอง

เทศบาลตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เทศบาลตําบลแม่มอก อําเภอเถินจังหวัดลําปาง

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

เทศบาลตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เทศบาลตําบลฉลุง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

เทศบาลตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลตําบลพนมสารคาม อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลตําบลนาตาล่วง อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง

เทศบาลตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เทศบาลตําบลป่าบอน อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลตําบลตาดทอง อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

๓.๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลตําบลน้ําแพร่พัฒนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

เทศบาลตําบลท่ายางอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เทศบาลตําบลหาดคํา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

๓.๕ รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

๓.๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เทศบาลตําบลปัวอําเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๓.๗ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เทศบาลตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตําบลนาเชือก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา) อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น