CPF เปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้ประกอบธุรกิจไก่เนื้อรายใหญ่ของไทย โดยมีโรงงานแปรรูปทั้งหมด 4 แห่งในไทยคือ โรงงานบางนา (ก่อตั้ง พ.ศ. 2516 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของซีพีในธุรกิจไก่), โรงงานมีนบุรี (2521), โรงงานสระบุรี (2532) และโรงงานนครราชสีมา (2547) ซึ่งถือเป็นโรงงานที่ใหม่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของซีพีเอฟ

ล่าสุดได้เปิด โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช 2  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงงานและเปิดอาคารโรงงานอาหารแปรรูป 2 ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตอาหารแบบครบวงจร สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี นายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจผลิตไก่เนื้อครบวงจรส่งออก นำคณะผู้บริหารและพนักงาน CPF ร่วมพิธี ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

นายสว่าง สุขศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เผยว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมาย และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายให้สถานประกอบการของบริษัททุกแห่งทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานมีบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี อย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

“การที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุด ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นับเป็นการยกระดับจากการปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย เป็นการปฏิบัติต่อแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยทุกข้อ ครอบคลุม 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ ค่าตอบแทน ระบบการทำงาน การไม่ใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 15 ปี การดูแลแรงงานหญิง การใช้แรงงานบังคับ วินัยและการลงโทษ การเลือกปฏิบัติ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์กำหนดให้สถานประกอบการมีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาไว้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และหลักสิทธิมนุษยชนโลก” นายสว่างกล่าว

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช เป็นสถานประกอบการอีกแห่งหนึ่งของซีพีเอฟที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวรวม 2,300 คนทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชาจากลูกจ้างทั้งหมด 7,000 คน  นับเป็นสถานประกอบการของซีพีเอฟที่มีแรงงานต่างด้าวเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างต่างด้าวทั้งหมดมี 5,000 คน ทั้งนี้ ซีพีเอฟมีนโยบายจัดจ้างแรงงานต่างด้าวทุกคนเป็นลูกจ้างโดยตรงของบริษัททั้งหมด  มีการปฏิบัติทุกอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมทั้งในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์เพื่อเปิดรับฟังปัญหาและเพื่อส่งเสริมการยอมรับในเรื่องความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

นอกจาก โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชแล้ว ซีพีเอฟยังเดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการทุกแห่งของบริษัทก้าวสู่การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงงาน โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2560 จะมีโรงงานแปรรูปอาหารอีก 5 แห่ง และโรงงานอาหารสัตว์ อีก 3 แห่ง ยกระดับจากการได้รับรองมาตรฐานในระดับพื้นฐาน ขึ้นเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ต่อไป./

แสดงความคิดเห็น