ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ ทน.ขอนแก่น เปิดโครงการผู้สูงวัยสุข 5 มิติ

ทน.ขอนแก่น หนุนผู้สูงวัย”สร้างสุข 5 มิติ”สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ  ส่งเสริมสุขภาพจิตดี ลดการพึ่งพิง
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตามหลักสุข 5 มิติ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ โดยมี หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล นางพูนสิน อ่อนทองใหญ่ ประธานชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ ชุมชน นางลำไพ สีเขียวแก่ หัวหน้า อสม.ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ คณะกรรมการชุมชนและพี่น้องชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ เข้าร่วมด้วย
สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตามหลักสุข 5 มิติ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น และเกิดจากความความร่วมมือของพี่น้องชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตรสุข 5 มิติ คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามความเหมาะสม และมีกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุตามโอกาสสมควร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเฝ้าระวังภาวะโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีการออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักสูตรสุข 5 มิติ
แสดงความคิดเห็น