เก๋ไก๋!!นักศึกษา ป.โท KKBS มข.ผุดไอเดียท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อไลฟ์สไตล์

นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.จัด งานสัมมนาวิชาการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ เก๋ไก๋สไตล์ฟาร์มสเตย์ @ขอนแก่น” หนุน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบฟาร์มสเตย์ 

วันที่ 19 กันยายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาวิชาการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ เก๋ไก๋สไตล์ฟาร์มสเตย์ @ขอนแก่น” ณ ห้อง 2407 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มัลลิกา เจแคน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และคุณจงรัก จารุพันธุ์งาม เจ้าของ MEKIN FARM เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานฯ เพื่อให้ได้รับความรู้และเกิดความตระหนักถึงคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบฟาร์มสเตย์ ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ในจังหวัดขอนแก่นในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

แสดงความคิดเห็น