สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขก. เปิดประชุมใหญ่วิสามัญแบ่งปันผลใหม่ หลังสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นออกคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขก. เปิดประชุมใหญ่วิสามัญแบ่งปันผลใหม่จาก 1,124 ล้านบาท ลดเหลือ 894 ล้านบาท หลังสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นออกคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วันที่ 13 ก.พ. 63 เรียกคืนเงินปันผลคณะกรรมการภายใน 30 วัน “อนุศาสตร์” ขอยื้อส่งฟ้องศาลปกครอง ระบุคำสั่งมิชอบ อ้างทำเพื่อเพื่อนสมาชิกได้ปันผลเต็มจำนวน

ด้าน “ดร.วิศร์” ซัดคณะกรรมสหกรณ์ชุดที่ 58 ดื้อเพ่งไม่ปฏิบัติตามคำทักท้วงของผู้สอบบัญชี/รองนายทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่แรก รวบรวมสมาชิกฟ้องฉ้อโกง/ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯแล้ว

 

วันที่ 26 ก.ย. 63 ที่ห้องประชุมแก่นนครา โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยอ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  58 ลงวันที่ 12 ก.ย. 63 ให้มีการเรียกประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ซึ่งมีจำนวนผู้แทนสมาชิกฯเข้าร่วม 214 คน พร้อมกับสมาชิกครูและผู้สงเกตการณ์ที่เข้าร่วมประชุม 318 คน ถือว่าครบองค์ประชุม โดยมี ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วยเรื่อง รายงานกรณีรองนายทะเบียนสั่งเบิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2563 (เพิ่มเติม)

 

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และประธานการประชุม กล่าวว่า ตามที่สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 ให้เพิกถอน มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น จำกัด ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ฯสั่งเพิกถอนมติ ปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯขก. “ดร.อนุศาสตร์”อุทรณ์/ขู่ฟ้องศาลปกครอง

 

สหกรณ์ครูขก.เมินเสียงท้วง อนุมัติโบนัส20ล้าน กลุ่มอำนาจเก่าคุมเบ็ดเสร็จ    

กรณีกันหนี้เผื่อจะสูญของลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีจำนวน 431,862,070.43 บาท โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้และนำหลักทรัพย์มาวางค้ำประกันเป็นที่ดินมูลค่า 169,710,750.00 บาท ซึ่งยังขาดอยู่จำนวน 262,151,320.43 บาท ทำให้ยอดกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบดุลบัญชี ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมไคฟ์ ถนนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น ไม่ตรงความเป็นจริง

รองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีความเห็นว่า มติที่ประชุมดังกล่าวได้กระทำการฝ่าฝืนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (ขก.)18/2563 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63 ประกอบกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ข้อ 108 ให้เพิกถอนการแบ่งกำไรสุทธิประจำปี 2562 จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันที่ 26 ก.ย. 63 เพื่อขออนุมัติการแบ่งกำไรสุทธิประจำปี 2562 ใหม่

ดร.อนุศาสตร์ กล่าวอีกว่า ตามที่คณะผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ดำเนินการตรวจบัญชีใหม่ตามคำสั่งของรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นที่แล้วเสร็จ พบว่า มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากเดิม 1,126 ล้านบาท เหลือ 894,120,339.72 บาท แบ่งเป็น 1.ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ แบ่งกำไร 95,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 2.ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 30,000 บาท ร้อยละ 0.00 3.เงินปันผลตามหุ้นร้อยละ 5 จำนวน 570,116,786.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.76

4.เงินเฉลี่ยนคืน ร้อยละ 12 จำนวน 203,210,539.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.73 5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 19,048,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.13 6.ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 7.ทุนสาธารณประโยชน์ 5,714,855.72 คิดเป็นร้อยละ 0.64

เมื่อรายงานต่อที่ประชุมใหญ่แล้วเสร็จ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และประธานการประชุม ได้ขอมติที่ประชุมใหญ่ ผลปรากฎว่าที่ประชุมใหญ่ เห็นชอบตามที่เสนอ พร้อมกับได้กล่าวถึงแนวทางการเรียกเงินปันผลคืน ว่า เดิมเราแบ่งการปันผลตามผลกำไร 1,126 ล้านบาท เป็น 894,120,339.72 บาท คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  58 ได้เสนอให้เรียกเก็บเงินปันผลกำไรสุทธิคืนจากคณะกรรมภายใน 30 วัน นับแต่เสร็จสิ้นการประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 26 ก.ย. 63 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ปันผลไปก่อนหน้านี้ให้นำไปหักลบกับการปันผลกำไรประจำปี 2563 หรือปีถัดไป

ดร.อนุศาสตร์ กล่าวอีกว่า ตนพยายามปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ทุกคน จึงได้นำเรื่องการออกคำสั่งของรองนายทะเบียนสหกรณ์ เลขที่ (ขก.)18/2563 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63 ร้องศาลปกครองต่อไป เพื่อให้สมาชิกได้ปันผลกำไรสุทธิที่ฐาน 1,126 ล้านบาท จะได้ไม่คืนเงินให้สหกรณ์ฯเพราะสมาชิกหลายท่านก็ลำบากอยู่แล้ว และ หนี้กันเผื่อจะสูญ 431 ล้านบาท ตนยืนยันว่าจะได้คืนอย่างแน่นอน จึงเลือกใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหามากกว่าใช้หลักนิติศาสตร์ที่เกรงว่า สมาชิกจะได้เงิน 431 ล้านบาทล่าช้า 20-30 ปี หรือไม่ได้คืนเลย อย่างสหกรณ์ครูฯจังหวัดอื่นๆที่ประสบปัญหาอยู่

“ผมยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างที่คณะกรรมการชุด 58 ได้ดำเนินการลงไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกทั้งสิ้น เงินที่สูญหายไปตั้งแต่ปี 54 จำนวน 431 ล้านบาท เราก็พยายามอย่างสุดความสามารถในการดำเนินการเรียกเงินคืนเต็มจำนวน และขอยืนยันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีความมั่งคั่งยังยืน” ดร.อนุศาสตร์ กล่าว

ด้าน ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ให้ความเห็นหลังประชุมใหญ่วิสามัญ ว่า คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นชุดที่ 58 ที่มี ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ เป็นประธาน ไม่ได้ดำเนินการตามคำทักท้วงของผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องการปันผลกำไรสุทธิว่าเป็น 894 ล้านบาท แต่กลับบรรจุในระเบียบวาระที่ 3.2 เมื่อครั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 13 ก.พ. 63 ให้ปันผลกำไรสุทธิ 1,124 ล้านบาท จึงเป็นผลให้สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ออกคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ฯในเวลาถัดมาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63

“ต่อมาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นชุดที่ 58 ที่นำโดย ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ ได้ส่งเรื่องไปฟ้องต่อศาลปกครองว่ารองนายทะเบียนออกคำสั่งมิชอบ แต่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณายกฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า เป็นคำสั่งที่ชอบ หาก ดร.อนุศาสตร์ จะสู้ที่ศาลปกครองสูงสุดต่อไป ผมคิดว่าด้วยหลักฐาน ข้อเท็จ ที่ปรากฎโอกาสชนะคดีมีน้อยรังแต่จะผูกมัดตัวเอง”

นอกจากนี้ทางชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้ดำเนินการฟ้องศาลในข้อหา ฉ้อโกง/ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ / รวมถึงเรื่องเงินเงินโบนัส 20 ล้านบาท ที่มีการปันผลมิชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น วันที่ 26 ก.ย. 63 ผมคิดว่า เป็นการผูกมัดและแสตมป์ความผิดให้คณะกรรมการชุดที่ 58 ว่าไม่ได้ดำเนินการตามคำทักท้วงของผู้สอบบัญชีและรองนายทะเบียนสหกรณ์” ดร.วิศร์กล่าว

แสดงความคิดเห็น