มทร.อีสาน ขก.ปิดจ๊อบ!!โครงการ ‘ช่วยคนว่างงาน’ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

29 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปัจฉิมนิเทศ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและมอบเกียรติบัตรอาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเป็นผู้กล่าวรายงาน

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกิดสภาวะการว่างงานเป็นจำนวนมาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญ จึงดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ ครม.17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID 19

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ฯแบ่งเป็นการจ้างงานระยะที่ 1 มีจำนวนจ้างงาน 71 คน แบ่งเป็นเขตพื้นที่จ้างงานออกเป็น 2 จังหวัด 27 ตำบล จังหวัดขอนแก่น 19 ตำบล และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 8 ตำบล  การจ้างงานระยะที่ 2 มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 345 คน มี 4จังหวัด แบ่งออกเป็นพื้นที่จ้างงาน 4 จังหวัด 39 ตำบล จังหวัดขอนแก่น 32 ตำบล จังหวัด มหาสารคาม 4 ตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ตำบล

การจ้างงานได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามสัญญาจ้างเป็นอย่างดี จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น มีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร มีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อราชมงคลขอนแก่นร่วมใจพัมนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยได้เชิญ อาจารย์วิทยากรประจำตำบลและผู้จ้างงานขึ้นเสวนา พูดคุยถึงปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ การเก็บข้อมูล คำแนะนำจากวิทยากรประจำพื้นที่ ความต้องการของพื้นที่ชุมชน ที่อยากให้มหาวิทยาลัยฯสนับสนุนอะไร มหาวิทยาลัยฯและชุมชน จะจับมือกันเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างไร บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดีระว่างพื้นที่ ชุมชนกับมหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น