เริ่มแล้วเด้อ!!ออกพรรษาขอนแก่นปี’63 1-4 ต.ค. ณ ริมบึงแก่นนคร

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.30 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน “พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
โดยมีกิมมิกพิธีเปิด คือ การจำลองการลอยประทีปบูชา (ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาฯ เพื่อเป็นสื่อให้เห็นถึงการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเทศกาลออกพรรษา) พร้อมชมการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “วงพุทธศาสตร์อีสานศิลป์” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สำหรับประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนอีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกช ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร
ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชมรมสมาคมต่างๆ สถาบันการศึกษา พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานประเพณีครั้งนี้ให้เกิดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันเป็นแก่นแท้ของเรา ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้คุณค่าและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษของเราได้อย่างภาคภูมิใจ
ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” ที่ยังจะต้องคำนึงถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เป็นต้น โดยกิจกรรมในลำดับต่อไป ดังนี้
-วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พี่น้องชุมชน 4 เขต (แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว) / พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู จำนวน 147 ครอบครัว / การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษ / พิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
-วันที่ 3 ตุลาคม 2563 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี (โดยมีปะรำพิธีที่บริเวณริมบึงแก่นนคร ฝั่งห้องสมุดสวนดอกคูน และแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว) /ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบุญเลิศ วิเศษศิลป์” ศิลปินรับเชิญ “น๊อต รัชภูมิ” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
-วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะสุรศิลป์ อินคอนเสิร์ต” ศิลปินรับเชิญ “ลูกแพร อุไรพร” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
พร้อมกิจกรรมซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ /การจำหน่ายสินค้า OTOP /กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชวนชม ,ไม้ดอกไม้ประดับ ,บอนไซ ,นกกรงหัวจุก,เครื่องบินเล็ก ,แคคตัส) ตลอดจนยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น