ชาวขอนแก่นกว่า 3,000 คน พร้อมใจตักบาตรเทโวงานออกพรรษา63

ชาวขอนแก่นกว่า 3,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี 2563” บนสะพานราชพฤกษ์วิถีกลางบึงแก่นนคร

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณบึงแก่นนคร (ด้านฝั่งวัดหนองแวงพระอารามหลวง) และ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครอนแก่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น จำนวนกว่า 3,000 คน ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563”
ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดศรีจันท่ร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพระเถระ 9 รูป และพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 286รูป มารับบิณทบาต และ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย
สำหรับการตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา โดยทั้งนี้คำว่าเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า
ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
แสดงความคิดเห็น