รู้ไว้เด้อ!!ขับรถเหยียบน้ำใส่คนอื่นผิดกฏหมาย เสี่ยงติดคุก

เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยัไม่รู้ หลายคนคงจะเคยเจอเหตุการณ์ มีรถขับมาเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนที่เดินอยู่ข้างถนน แต่รู้หรือไม่ว่า การขับรถน้ำกระเด็นใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ 2522 มาตรา 43 (8) ขับขี่รถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย หรือ ความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์ ที่เหยียบน้ำกระเด็นใส่ จะเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 ที่กล่าวไว้ว่า

ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์ที่เหยียบน้ำกระเด็นใส่ สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และ ความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไป เพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้ง ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย และ มาตรา 439 บุคคลผู้จำต้องคืนทรัพย์ อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตนนั้น ยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นทำลายลง

โดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วย เว้นแต่เมื่อ การที่ทรัพย์สินทำลาย หรือตกเป็นพ้นวิสัยจะคืนหรือเสื่อมเสียนั้น ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการทำละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เอง

ที่มา thailandstack.

แสดงความคิดเห็น