ลุยโลด!!ดันเมืองขอนแก่นโมเดลต้นแบบสู้พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ อ.เมืองขอนแก่น รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกันทั้งอำเภอ พัฒนาสู่อำเภอต้นแบบ : เมืองขอนแก่นโมเดล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคง อำเภอเมืองขอนแก่น ณ หอประชุมเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 910 คน การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สถาบันวิจัยฯ ได้เข้าชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และรูปแบบการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ที่จะดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 นี้

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในรูปแบบอำเภอต้นแบบ ผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.) มุ่งลดอัตราผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยในส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เป็นที่มาของความร่วมมือในการดำเนินโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีการขับเคลื่อนร่วมกัน 8 ประเด็น ได้แก่ 1.สร้างการรับรู้และความตระหนักในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน 2.การสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน 3.การดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ 4.การดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์รังโรคปลอดพยาธิใบไม้ตับ 5.การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 6.การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน 8.การพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองขอนแก่น จะจัดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.เมืองขอนแก่น โดยได้นำเอาโครงการวิจัยในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งการตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ การให้ความรู้เยาวชน การจัดการสิ่งปฏิกูล การทำให้อาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ และการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสอดรับกับพันธกิจและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคมและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงให้เหลือน้อยที่สุด

แสดงความคิดเห็น