‘จีน’มอบเงิน สมทบโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 19 ต.ค. 63 ที่ห้องปฎิบัติราชการชั้น 4 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนสมทบโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย คนขอนแก่น จากนายเลี่ยว จวิ้นหวิน (Mr.Liao Junvun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย จำนวน 1,200,000 บาท ตามที่รัฐบาลจีน และ รัฐบาลไทย ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกันในแต่ละพื้นที่
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดังกล่าวจากรัฐบาลจีน ผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งจากการหารือร่วมกันนั้นขอนแกนมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการจัดทำโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยคนขอนแก่นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันนั้นพบว่าขอนแก่นเรามีคนยากจนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่เราประเมินไว้รวมทั้งสิ้น 1,174 ครอบครัว โดยในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เราต้องช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการมอบหมายให้ข้าราชการแต่ละคนนั้นรับผิดชอบคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น แบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบอย่างชัดเจน จึงทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกับการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นรูปธรรม เพราะเราไม่ได้เน้นเฉพาะการช่วยเหลือแบบช่วยเหลือเป็นทรัพย์หรือสิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่เราให้การช่วยเหลือแบบครบวงจร
“ งบประมาณ 1.200.000 บาทที่ได้รับจากรัฐบาลจีน ครั้งนี้จะนำไปต่อยอดแนวทางการทำงานของโครงการในพื้นที่ของจังหวัดในภาพรวม ตามแนวทางที่กำหนดเพราะเราไม่เน้นเฉพาะการช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของหรือทุนทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่เรามองในองค์รวมที่เราจะต้องก้าวไปด้วยกัน ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของอาชีพ การศึกษา การแพทย์ รวมไปถึงสวัสดิการของรัฐในด้านต่างๆที่จะต้องครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ในโครงการที่นั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือและแนวทางที่ภาครัฐกำหนด”
 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า วันนี้ขอนแก่นเป็นประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เป็นเมืองศูนย์กลางในระดับภูมิภาคในด้านต่างๆที่ครบถ้วน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่างๆเราต้องเดินไปด้วยกันไปพร้อมกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือมีช่องว่างจนเกิดการเปรียบเทียบ เพราะเราคือคนขอนแก่นด้วยกัน ดังนั้นทุกวิถีทางที่รัฐกำหนด ประสานพลังร่วมกันหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนตามนโยบายที่กำหนดจะทำให้ขอนแก่นนั้นกลายเป็นเมืองที่สุขที่สุด เป็นเมืองที่ประชาชนคนขอนแก่นนั้นอยู่อย่างมีความสุข มีสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินที่พอเพียง โดยที่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานร่วมภาคเอกชนได้ร่วมกันกำกับ ดูแลและก้าวเดินไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น