ปรับโฉมใหม่!!บึงแก่นนคร-บึงทุ่งสร้างแลนด์มาร์คต้อนรับนักท่องเที่ยว

ทน.ขก.เดินหน้าโครงการพัฒนาบึงแก่นนคร-บึงทุ่งสร้าง เรียประชุมสรุปรับฟังการนำเสนอข้อมูลแบบจำลอง ก่อนเปิดเวที สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม หวังเป็นแลนด์มาร์คต้อนรับนักท่องเที่ยว
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลแบบจำลองโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น จาก บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่ปรึกษา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นายกวี ศิริชาติวาปี ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมการรับฟังด้วย
สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ผู้แทนภาครัฐ และองค์กรเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดียั่งยืนสืบไป
ซึ่งทางบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอ ดังนี้ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร 1.การสร้าง สกายวอล์ค (Skywalk) จุดชมวิวในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์ 2 ตัว (เป็นไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน) 2.สะพานข้ามบึง ทำเป็นอุโมงค์ไซ (เครื่องจักสานภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นบ้านอีสาน) แยกเป็นทางเดิน/วิ่ง และเลนจักรยาน และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น จะปรับปรุงพื้นที่จอดจักรยานซึ่งสามารถใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ โดยจะก่อสร้างในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์เช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการออกแบบและประเมินราคาการก่อสร้าง
เทศบาลนครขอนแก่นก็จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ภาคเอกชน อันเป็นส่วนหนึ่งของการพื้นที่ชุมขนจังหวัดขอนแก่น
ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น