ขอนแก่นพร้อมเป็นเมืองแห่งจิ้งหรีด “อาหารแห่งอนาคต”

ขอนแก่นชูบ้านแสนตอ หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP แห่งแรกของประเทศพร้อมขยายผลยกระดับเมืองแห่งจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่บ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง เพื่อติดตามงานหลังจากเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ลงพื้นที่บ้านแสนตอ ผลักดันนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโปรตีนจากแมลง หรือ ฮับแมลงโลก ซึ่งนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ เป็นหมู่บ้านได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดปลอดภัย GAP จำนวน 21 ฟาร์ม มากที่สุดของประเทศไทย มีความเก่งในการเลี้ยงแมงสะดิ้ง และจิ้งหรีด แต่ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาไปสู่ขั้นกลางที่จะแปรรูปจิ้งหรีด ต้องการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการต้มจิ้งหรีด เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์จิ้งหรีด รวมถึงเครื่องอบแผงไข่ เพื่อรองรับตลาด โดยปัจจุบัน กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ได้ลงทุนติดตั้งห้องเย็นเก็บรวบรวมจิ้งหรีดให้เพียงพอกับความต้องการของคู่ค้า ที่ผ่านมามีการเจรจาธุรกิจจะซื้อ-ขายกับผู้ประกอบการใบหม่อนฟาร์ม จ.ลพบุรี และในวันนี้ (19 ต.ค.2563) มีการตกลงทางธุรกิจจะซื้อ-ขายแมลงกับชุติกาญจน์ฟาร์ม ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

โดย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ชูจิ้งหรีดเป็น  1 ใน 6 สัตว์เศรษฐกิจที่จังหวัดขอนแก่นส่งเสริม และจะให้บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านดูงานจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต ระดับจังหวัด อีกทั้งจะหางบประมาณพัฒนาบ้านแสนตอเป็นเอ้าท์เล็ทจิ้งหรีดของจังหวัดด้วย ทั้งนี้ บ้านแสนตอ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ที่สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท หัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายเกษตร และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมีความสามารถในการผลิตจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการรวมกลุ่มเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงจิ้งหรีด

 

แสดงความคิดเห็น