สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือรังสีแพทย์ มข. ฝึกอบรมสร้างรังสีแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ฯ มข. อบรมใช้เครื่องอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี  แพทย์ทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2563  หวังแก้ปัญหามะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10 เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนกว่า 59 คน และงานนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.ปรารถนา เชาว์ชื่น หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Imaging in Cholangiocarcinoma  : Overview และหัวข้อ Normal sonographic finding of  hepatobiliary system โดย ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล และการบรรยายในหัวข้อ Ultrasound findings in  parenchymatous liver disease และหัวข้อ Ultrasound in Gallbladder and biliary tree disease และ Ultrasound in liver masses โดย ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ พรหมศร และบรรยายในหัวข้อ Basic in Color Doppler ultrasound and application in CCA และหัวข้อ Ultrasound of other organs (pancreas, kidney, spleen) โดย อ.พญ.กุลญาดา เอื้อบุณยะนันท์ และการบรรยายหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยใส่สายระบายน้ำดี (PTBD) โดย อ.พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย และจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

แสดงความคิดเห็น