ทล.ขยายถนน 4 เลนสายศรีสะเกษ – อำเภอวังหิน

กรมทางหลวงขยายทางสายศรีสะเกษ – อำเภอวังหิน เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในจังหวัดศรีสะเกษ
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 220 สายศรีสะเกษ – อำเภอวังหิน เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางยาวประมาณ 19 กิโลเมตร ระหว่างกิโลเมตรที่ 2 – 22 เป็นเส้นทางจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ไปอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่น อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 24 (สายโคราช – อุบลราชธานี)
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอก 2.5 เมตร เกาะกลางแบบดินถม กว้าง 4.2 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 518,335,780 บาท
โครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาระบบการบริหารและเครือข่ายการขนส่งสินค้า และบริการ ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มา:ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
แสดงความคิดเห็น