3องค์กรภาครัฐ หนุนเกษตรรูปแบบใหม่ควบคุมพาะปลูกด้วยสมาร์ทโฟน

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ ศรีเมืองทอง-ทีโอที หนุน Smart Farm ปฎิวัติเกษตรรูปแบบใหม่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุสาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม พัฒนานักศึกษา บุคลากร และองค์กร บริษัท ศรีเมืองทอง 2020 โดย นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีเมืองทอง 2020 และส่วนงานโครงข่ายข้อมูลดิจิทัล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปัจจัยการผลิต และพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่เที่ยงตรง

โดยมีกรอบความร่วมมือดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมการฝึกงาน การตลาดผักและผลไม้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือสร้างงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อการเพาะปลูกในแนวคิดการตลาดนำการผลิตเที่ยงตรง พอเพียงยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Big Dataและ AI ตามที่จะพิจารณาร่วมกัน การร่วมมือในการสร้างงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม การใช้ทรัพยากรหน่วยงานทั้งสาม ด้านบริษัท ศรีเมืองทอง 2020

ายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ เจ้าของตลาดกลางผักและผลไม้ขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน กล่าวว่าการร่วมลงนามครั้งนี็ ถือเป็นประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของเมืองไทย ความร่วมมือทั้งสามฝ่าย จะนำไปสู่การปฏิวัติการทำเกษตรกรรมในรูปแบบใหม่ ของประเทศจากเดิมที่เพาะปลูกตามความถนัด ตามฤดูกาลพึ่งฟ้าพึ่งฝนไม่สามารถรับประกันผลผลิตได้ แต่ความร่วมมือจะนำไปสู่เทคโนโลยีการปลูกพืชผลสมัยใหม่ และจะเป็น Smart Farm ที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน การรดน้ำ การให้ปุ๋ยและธาตุอาหาร เป็นต้น การเพาะปลูกแนวใหม่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรเพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกการประกอบอาชีพ เพราะไม่ลำบากเหมือนยุคเก่า มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน มีความต้องการของผู้บริโภค ใช้การตลาดนำการผลิต

แสดงความคิดเห็น