อุดรฯยกระดับทักษะแรงงาน Upskill / Reskill สู่อุตสาหกรรม 4.0

#ไม่งั้นตกงานแน่ อุดรฯเร่งเครื่องยกระดับทักษะแรงงาน Upskill / Reskill สู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นแรงงานฝีมือมีความเชี่ยวชาญ

วันนี้ (28ต.ค.63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ดร.สุรจิต ลักษณะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบข้อมูลด้านแรงงาน ความต้องการแรงงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปสู่การ Upskill – Reskill ในภาคแรงงาน
ดร.สุรจิต ลักษณะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเชื่อมโยงมาจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการทำงานในด้านแรงงานทั้งด้านการทำเว็บไซต์ไทยมีหางานร่วมกับกระทรวงแรงงาน ด้านการเกษตรได้ร่วมมือกับ ธกส. สสว. การทำโซเซียลแล็ป ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ที่เข้าพบหอการค้าฯ เนื่องจากเมื่อมีการขับเคลื่อนนโยบายแรงงานระดับประเทศแล้ว จึงเห็นควรทำ sandbox ของแรงงาน ในการ Upskill – Reskill ในหนึ่งจังหวัดของแต่ละภาค เช่น ภาคอีสาน ภาคเหนือ เพื่อตรวจสอบความต้องการในการ Upskill หรือ Reskill ในส่วนใดบ้าง ซึ่งอาจจะแยกเป็นกลุ่มเช่น กลุ่มที่มีงานทำแล้วต้องการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ หรือกลุ่มคนที่ว่างงาน เป็นตัวกลางในการสำรวจหน่วยงาน บริษัท ที่ต้องการแรงงานที่ตรงความต้องการ จึงเป็นที่มาของการเข้าพบหอการค้าฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบความต้องการของบริษัท ห้างร้านที่ต้องการ UpSkill พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมหรือการ ReSkill ในการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  จังหวัดอุดรธานี มีความพยายามในการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านแรงงาน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการด้านแรงงานในการควบคุมดูแล แต่ประสบปัญหาความต้องการแรงงานกับปริมาณแรงงานไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากส่วนใหญ่จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่อุดรธานี ขณะที่ภาคแรงงานมีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา พื้นที่ใดที่มีค่าจ้างแรงงานสูงแรงงานจะเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่ ดังนั้นการสำรวจข้อมูลจึงควรจะทำการรวบรวบให้ครอบคลุมมากขึ้น และนำแรงงานมา UpSkill ในด้านที่มีนัยยะสำคัญมากกว่า ให้ภาคแรงงานสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการได้ ส่วนหนึ่งภาคแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดกลับมาท้องถิ่น ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมาซึ่งจะมีแรงงานบางส่วนที่มีทักษะฝีมือแรงงานสูงอยู่แล้วก็ไม่สามารถทำงานในพื้นที่ได้เพราะค่าแรงในพื้นที่ยังต่ำไม่ตรงกับทักษะฝีมือที่มีอยู่ ส่วนโครงการ Upskill หรือ Reskill ภาคแรงงาน หอการค้าฯ มีเห็นด้วยกับโครงการฯ เพียงแต่ต้องกำหนดหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือสามารถนำไปปรับ ประยุกต์ต่อยอดได้
แสดงความคิดเห็น