เลิศมากหนู!!มทร.อีสาน’ไฟเขียว นศ.แต่งกายตามเพศสภาพได้

#ต้องเท่าเทียม มทร.อีสานไฟเขียว ให้นักศึกษาข้ามเพศ แต่งกายตามเพศสภาพได้ทุกกิจกรรม ลั่นห้ามเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเพศใด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยประกาศห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในมหาวิทยาลัย ทั้งยังกำหนดให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การจำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆ เหตุเพราะบุคคลนั้นเป็นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เพื่อให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนสากล จึงมีการนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันให้มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน อันได้แก่ มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านกิจการนักศึกษา) มทร.อีสาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นักศึกษาของ มทร.อีสาน สามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ปรากฎมาศึกษาเล่าเรียนได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ตามสภาพสังคมปัจจุบันและตามกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ แต่ยังไม่มีระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนรองรับ จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะในสังกัด เพื่อพิจารณาจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย ที่มีความชัดเจน เหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยอธิการบดีได้ลงนามประกาศและมีผลในการใช้บังคับแล้ว อันเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การแต่งกาย การปฏิบัติตน อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาทุกคนทุกเพศใช้ชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกแต่งกายตามเพศสภาพตามที่ต้องการได้ แต่ต้องเป็นการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา รวมทั้งบัณฑิตของ มทร.อีสาน สามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่แสดงออกนั้น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ด้วย

แสดงความคิดเห็น