ดีงาม!!ชาว ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง ขก.เฮได้ท่อส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำชลประทานระบบท่อ โดยมีนายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การก่อสร้าง เพื่อการเกษตรกรรม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ได้อย่างถาวรและมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักชลประทานที่ 6 สำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทฟินิคซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และเพื่อการเกษตรกรรม และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั้ง 2 ตำบล อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการและเปิดวาล์วประตูน้ำชลประธานระบบท่อ ร่วมกับนายกเทศมนตรีกุดน้ำใส หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน โดยมีประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใสและตำบลม่วงหวาน ร่วมงานเปิดโครงการฯเป็นจำนวนมากจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการและเปิดวาล์วประตูน้ำ ร่วมกับนายกเทศมนตรีกุดน้ำใส หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวตำบลกุดน้ำใสจำนวนมาก ณ จุดเชื่อมต่อระบบท่อบ้านโนนอุดม ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

แสดงความคิดเห็น