ผูกเสี่ยวแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ

ผู้ว่าฯขอนแก่นจับมือโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผูกเสี่ยวแก้จนหวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รับนโยบาย “ประชารัฐ”
9 พ.ย. 63 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อทำความร่วมมือมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการพัฒนายกระดับขอนแก่นให้เป็นขอนแก่นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
.
โดยกำหนดจัดทำโครงการคู่เสียว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด”ประชารัฐ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้พ้นปัญหาความยากจน
.
โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งประชาสัมพันธ์การรับรู้การบริหารจัดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ มิติด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพและการสาธารณสุข มิติการศึกษา มิติด้านที่อยู่อาศัยสังคมชุมชนและความคิดสร้างสรรค์ และมิติด้านสวัสดิการแห่งรัฐ
.
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บูรณาการการทำงานร่วมกันด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลในการพัฒนาประเทศไทย สอดคล้องกับโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น บูรณาการด้านองค์ความรู้และกระบวนการบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้การดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความรวดเร็วและยั่งยืน
แสดงความคิดเห็น