อาชีวะอุดรฯ Up Skill ด้านโลจีสติกส์ให้นักศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ Logistics Excellence Center

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร Premium จำนวน 165 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอาชีวะพันธ์ใหม่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2563
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาโลจีสติกส์ ภายใต้โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ หรือหลักสูตร Premium โดยการพัฒนาหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างประเทศ คือ Chongqing City Management College (CCMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.สถานประกอบการชั้นนำ ทางด้านโลจีสติกส์ 3.ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักโลจีสติกส์ที่ผ่านสถาบันด้านโลจีสติกส์ ระดับโลก 4.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยหลักสูตร Premium จะเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และเน้นทักษะทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งวิทยาลัยฯได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวะพันธ์ใหม่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการทำงานที่ทันสมัยทางด้านโลจีสติกส์ที่ทันสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งระบบปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานทันสมัย ให้แก่นักศึกษา 4 ทักษะ ประกอบด้วย1.ผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า(WMF) 2.ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 3.นักปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน 4.นักปฏิบัติงานขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และที่สำคัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จะมุ่งพัฒนาให้เป็น Logistics Excellence Center
แสดงความคิดเห็น