ทช.อวดแผน!!ขยายถนน ‘นาคาวิถี’ เลียบน้ำโขงหนุนท่องเที่ยวอีสาน เริ่มสร้างปี’65

กรมทางหลวงชนบทโชว์แผนพัฒนาถนนท่องเที่ยว ลุยสร้างถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี เลย- อุบลฯระยะทาง 750 กิโลเมตร คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565 กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ กระจายได้รายได้สู่ชุมชน สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช. มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทาง เพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ ทช. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นจุดชมทิวทัศน์หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งปัจจุบัน ทช. มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้
1. ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย จากจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดนราธิวาส แบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะคือ
– ระยะที่ 1 จากจังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดชุมพร ระยะทางประมาณ 659 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 35 โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ และในปี 2565 ได้เสนอของบประมาณดำเนินการอีก จำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2566
– ระยะที่ 2 จากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 555 กิโลเมตร เริ่มต้นก่อสร้างบางช่วงแล้วตั้งแต่ปี 2563 โดยมีแผนก่อสร้างขยายไหล่ทาง จำนวน 25 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 41 โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2569
– ระยะที่ 3 จากจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 144.59 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566 แนวเส้นทางประกอบด้วย แนวเส้นทางสายหลัก ระยะทาง 88.64 กิโลเมตร แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระยะทาง 48.75 กิโลเมตร และแนวเชื่อมต่อกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยช่วงจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดชุมพร ระยะทาง 7.20 กิโลเมตร
– ระยะที่ 4 จากจังหวัดสงขลาถึงจังหวัดนราธิวาส ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร คาดว่าจะสำรวจออกแบบในปี 2566
นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจออกแบบถนนเพิ่มเติมแนวเลียบเทือกเขาตะนาวศรี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร แนวเส้นทางประกอบด้วย แนวเส้นทางสายหลัก ระยะทาง 186 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี และ 2 อำเภอ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระยะทาง 71.30 กิโลเมตร และแนวเส้นทางที่เชื่อมกับโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ระยะทาง 87.70 กิโลเมตร
2. ถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” สนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 750 กิโลเมตร โดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบระยะที่ 1 แล้ว 
โดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบระยะที่ 1 จากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) – หาดมโนภิรมย์ – วัดสองคอน – แก่งกะเบา – พระธาตุพนม) ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะได้พบกับ ความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่างๆ รวมทั้งความสวยงามของศาสนสถานของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของผู้เดินทางอย่างแน่นอน และจะดำเนินการสำรวจออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไป ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565
3. ถนนเลียบชายเขาด้านทิศใต้ของเขาใหญ่ “บูรพาคีรี” ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งในจังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ
ที่มา:ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
แสดงความคิดเห็น