กกต.ขอนแก่นติวเข้ม!!เตือนผู้สมัครเลือกตั้งนายกฯ-ส.อบจ.ให้นักการเมืองช่วยหาเสียงผิดกฏหมาย

กกต.ขอนแก่น ติวเข้ม ผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิก อบจ.ขอนแก่น 188 คน เน้นการหาเสียงไม่ผิดกฎหมาย ห้ามให้นักการเมืองช่วยหาเสียงผิดกฏหมาย ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสมานฉันท์ 

ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(นายก อบจ.ขอนแก่น) โดยมี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง กกต.ท้องถิ่น ประมาณ 300 คน พร้อมทั้งจัดให้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสมานฉันท์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ว่า “จะไม่กระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยประการใดๆ”

ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ต.ค. และได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.63 ที่ผ่านมา ได้มีผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น 10 คน และ ส.อบจ.ขอนแก่น 178 คน จังหวัดขอนแก่น มีทั้งหมด 26 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,854 หน่วยเลือกตั้ง ดังนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฎิบัติและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อสร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง เพื่อให้การคัดสรรตัวบุคคลเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน นี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะประกาศหมายเลขผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้สมัครทั้งหมด 188 คน แบ่งเป็นนายก อบจ. 10 คน และ ส.อบจ. 178 คน นอกจากนี้จะมีการอบรมกรรมการประจำหน่วย ซักซ้อมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หีบเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง วัสดุที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง ขณะนี้ กกต.ได้อนุมัติให้ดำเนินการโดย อบจ.ขอนแก่น สั่งซื้อ

ส่วนข้อกฎหมายที่กำหนดเพิ่ม คือ อนุญาตให้พรรคการเมืองช่วยเสียงได้เสียงได้ แต่มีบทบัญญัติอีก 1 ข้อ คือ ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ณ ปัจจุบัน ห้ามมาช่วยหาเสียง แต่ไม่ได้ห้ามพรรคการเมือง ดังนั้น จึงใช้สัญลักษณ์หรือตัวบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการทางการเมือง ที่ไม่ได้ เป็นสส./สว. และสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้พึงระวัง ไม่ให้กระทำการใดๆ ที่เป็นคุณเป็นโทษ

แสดงความคิดเห็น