ลุยไม่หยุด!!ชู‘นครขอนแก่นโมเดล’ปลอดพยาธิใบ้ไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง อำเภอต้นแบบ : นครขอนแก่นโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันทุกชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม ค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อำเภอต้นแบบ : นครขอนแก่นโมเดล) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ วารีวัลเลย์ รีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรองต์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้นำชุมชน ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 111 คน โดยการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวของคณะทำงานในโครงการฯ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคประชาชนรวมถึงการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละ 20,000 คน เทียบเท่ากับเครื่องบินตกปีละ 100 กว่าลำ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้ ปัจจุบันเราเข้าไปขับเคลื่อนการทำงานในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 4 จังหวัด ผ่านโครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เรามุ่งหวังว่าจะลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 ภายใน 3 ปี”

ค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่7 และ พชอ. ในเขตพื้นที่ต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นการฝึกอบรมที่มีการผสานรูปแบบการให้ความรู้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยและการศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการ ไปควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพการทำงานผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำ การช่วยกันทำงานเป็นทีม การระดมสมอง และการรีดเร้นศักยภาพภายในของผู้นำชุมชน บุคลากรสาธารณสุข องค์การปกครองท้องถิ่น ครู กำนันผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากแต่ละอำเภอ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายคือ กระตุ้นให้ผู้แทนแต่ละพื้นที่สร้างสรรค์โครงการและขับเคลื่อนงานกิจกรรมต่างๆ ที่จะแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น