มข.ปลุกกระแส!!‘ความปกติใหม่’ท่องเที่ยว-ไมซ์ ปรับตัวอย่างไร?หลังโควิด -19

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปลุกกระแส‘ความปกติใหม่’ท่องเที่ยว-ไมซ์ ปรับตัวอย่างไร?หลังโควิด -19

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อำพล อาภาธนากร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และคุณวรรณวิภา ภานุมาต จากองค์การการบริหารและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในประเด็น “Thailand Tourism and MICE Innovation, Adaptation after Covid 19 Crisis: การปรับตัว นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว และไมซ์ของประเทศไทย หลังวิฤกติ โควิด 19”

ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเสริมสร้างโอกาสในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงในด้านการวิจัย การฝึกปฏิบัติการนำเสนองานวิจัย และการนำเสนอโครงงานการจัดการท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น