มทร.อีสาน ขก.เดินหน้า!!ส่ง นศ.ลุยศึกษา ‘แทรมน้อย’ก่อนนำวิ่งรอบบึงแก่นนคร

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ล้ำเรียนรู้สู่การปฏิบัติวิศวกรรมระบบราง ออกสำรวจและวัดระดับ พื้นผิวจราจรรอบบึงแก่นนครเพื่อการวางแผนรางให้ โครงการฯ TRAM วิ่งรอบบึงแก่นนคร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

14-18 พ.ย 2563 มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการค่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน ครั้งที่ 1 เรื่องการสำรวจเส้นทางรถไฟรางเบารอบบึงแก่นนคร (TRAM)โดยผสานความร่วมมือจากคณาจารย์ นักวิจัย ระบบรางวิทยาเขตขอนแก่นทุกภาคส่วน อาจารย์ ดร.ณรงค์ สีหาจ่อง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้เป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ทั้งเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา ร่วมกับคณะครูสาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาทุกสาขาด้านระบบรางเข้าร่วมโครงการฯนี้

มีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้หน้างานจริง วางแผนการทำงานเป็น การแก้ปัญหาหน้างาน ส่งเสริมความรักความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันการเข้าค่ายได้จัดบรรยายให้ความรู้และลงพื้นที่เบื้องต้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสี เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย.ที่ผ่านมา วันที่16-17 นี้ ได้ขออนุญาตเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อนำนักศึกษา ออกสำรวจและวัดระดับ พื้นผิวจราจรรอบบึงแก่นนครเพื่อการวางแผนรางให้ โครงการฯ TRAM วิ่งรอบบึงแก่นนคร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร วันที่ 18 นี้นักศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปผลและรายงานผลเพื่อประกอบโครงการฯ TRAM น้อยรอบบึงแก่นนครต่อไป

แสดงความคิดเห็น