‘ประวิตร’พอใจ!!เสียงสะท้อนประชาชนแก้ปัญหาได้ผลระดับดีมาก

พล.อ.ประวิตร พอใจเสียงสะท้อนปชช. แก้ปัญหาได้ผล ระดับดีมาก ประชุมติดตามผลงานภูมิภาค สั่งขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง/ทันที เน้นรับฟังความเห็นปชช./ทุกภาคส่วน มุ่งแก้ปัญหา ตรงจุด/รวดเร็ว/ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ที่ประชุม ได้รับทราบคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรีที่ 241/2563 ลงวันที่ 13 ส.ค.63 เรื่อง มอบหมายให้ รอง นรม.กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และ รับทราบผลการกำกับและติดตาม โดยในปี2563 รอง นรม. ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ จำนวน 8 ครั้ง ,รับทราบ ผลการอนุมัติงบประมาณปี63 ในการขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ให้แก่หน่วยงานของรัฐเกินวงเงินตามที่กำหนด รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,215 โครงการวงเงิน 1,392 ล้านบาทเศษ รวมทั้งรับทราบผลการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปี63 จากการเก็บข้อมูลโครงการ จำนวน 182 โครงการรวมทั้งสิ้น 5,460 ตัวอย่าง สรุปได้ว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ต่อโครงการอยู่ใน ระดับดีมาก และอยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการให้แก่ชุมชนในทุกๆปี รวมถึง การสานต่อ และต่อยอดโครงการเดิมในปีงบประมาณ ถัดไป
หลังจากนั้น คกก.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ นโยบาย มาตรการและแนวทางในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาคของ นรม.ประจำปีงป.64 และเห็นชอบกรอบวงเงิน งป. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ประจำปีงป.64 รวมทั้งสิ้น 18 เขตตรวจราชการ วงเงิน 900 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเร่งด่วน และครอบคลุม ทุกพื้นที่
พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณรอง นรม.ทุกท่าน ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อน โครงการต่างๆตามนโยบายของ นรม. พร้อมกำชับ คกก.ให้เร่งติดตาม ความก้าวหน้า ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเร็ว ซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง พร้อมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด และได้ตามความต้องการของประชาชน รวมถึงการรายงานผลที่ถูกต้อง แม่นย้ำ และต่อเนื่อง ที่สำคัญการบริหารงป. ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด โดยย้ำว่าการคืนงป.ถือเป็นความบกพร่อง ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ
แสดงความคิดเห็น