ทน.ขก.ทุ่ม 15 ล้าน!!หนุน 583 โครงการ ปี’64ดูแลสุขภาพคนในชุมชนทั้ง 4 เขต

#สุขภาพประชาชนต้องมาก่อน คกก.กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเตรียมอนุมัติงบดูแลรักษาสุขภาพคนในชุมชน ทั้ง 4 เขต กว่า 583 โครงการ ยอดรวมเกือบ 15 ล้านบาท
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกฯ นายกฤษฏ์ สว่างไสว สมาชิกสภาเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงพยาบาลขอนแก่น, สำนักการสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น, ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น, ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพชุมชน, ประธานชมรม อสม.เทศบาลนครขอนแก่น, ประธาน/คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแผนโครงการประจำเขต 1-4 ปีงบประมาณ 2564 รวมเงินจำนวน 14,915,600 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีจำนวน 583 โครงการ 475 ประเภท แยกเป็น เขต1 122 โครงการ 32 ประเภท, เขต2 134 โครงการ 23 ประเภท, เขต3 183 โครงการ 18 ประเภท, เขต4 114 โครงการ 17 ประเภท ซึ่งทั้ง 583 โครงการของทั้ง 4 เขต คณะกรรการการกองทุนสุขภาพจะมีการพิจารณาอนุมัติไตรมาสแรก วันที่ 25 ธันวาคม 2563
และสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาโครงการของภาคีเครือข่าย จำนวน 7 โครงการ ได้แก่
1.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
3.โครงการสอนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเยาวชน และประชาชน ศูนย์ฝึกจักรยานเยาวชน ชุมชนสามเหลี่ยม 3
4. โครงการรักใสใส หัวใจวัยทีน (PURE LOVE) ของชมรมทูบีนับเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น
5.โครงการชุมชนปลอดภัย อู่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น
6.โครงการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น
7.โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแก่น สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น