มทร.อีสาน ขก.ปลื้ม!!ผู้ประกอบการขานรับ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่’ ร่วม MOU หนุนผลิตบุคลากรแรงงานยุค 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรื่องการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติต้นทุนต่ำเพื่ออุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 บน เทคโนโลยี loT และหลักสูตรการใช้ PLC ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระยะไกลบนเทคโนโลยี loT

โครงการฯนี้สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตพันธุใหม่ และกำลังคน ตอบโจทย์การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สร้างศักยภาพทุนมนุษย์ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ให้ทันต่อความต้องการภาคอุตสาหกรรมใหม่สู่ New-S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ(New Growth Engines)ของประเทศ และเพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

โดยโครงการฯ จะแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมงที่ มหาวิทยาลัยฯ และอีก 225 ชั่วโมง ณ สถานประกอบการ รวมเวลาตลอดหลักสูตร 285 ชั่วโมง (วันที่ 28 พ.ย.2563- 24 ก.พ.2564) โอกาสนี้ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าอบรม นอกจากนั้น ยังได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณสัมพันธ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ บริษัท เอไอ เทคโนโลยี จำกัด

ทั้งสองบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเห็นพ้องต้องกันว่า โลกแห่งอนาคต กำลังคนกำลังแรงงานจะหายากขึ้น ตลอดจนเหตูการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้กำลังการผลิตเศรษฐกิจหยุดชะงัก เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องดี ที่มหาวิทยาลัยฯจัดโครงการ ฯโดยให้บัณฑิตที่จบไม่เกิน 3 ปีเข้าร่วมอบรมและได้ UP Skill ทักษะด้านต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ แล้วหลักสูตรที่อบรมก็สอดคล้องกับอนาคต ที่จะมีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

แสดงความคิดเห็น