ลดความสุญเสีย!!สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือรังสีแพทย์ มข. ฝึกอบรมสร้างรังสีแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือรังสีแพทย์ มข. ฝึกอบรมสร้างรังสีแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ลดความสูญเสียของประชาชนจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 3/2563” ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมีแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 7,8,9 และ 10 เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 55 คน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์ รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

หัวข้อการบรรยายให้ความรู้ ประกอบไปด้วยหัวข้อ Imaging in Cholangiocarcinoma  : Overview และหัวข้อ Normal sonographic finding of  hepatobiliary system โดย ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล และการบรรยายในหัวข้อ Ultrasound findings in  parenchymatous liver disease และหัวข้อ Ultrasound in Gallbladder and biliary tree disease และ Ultrasound in liver masses โดย ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ พรหมศร และบรรยายในหัวข้อ Basic in Color Doppler ultrasound and application in CCA โดย อ.พญ.วิเวียน คลังบุญครอง และหัวข้อ Ultrasound of other organs (pancreas, kidney, spleen) โดย อ.พญ.กุลญาดา เอื้อบุณยะนันท์ และการบรรยายหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยใส่สายระบายน้ำดี (PTBD) โดย อ.พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย และในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นการฝึกปฏิบัติการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

การฝึกอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป แพทย์ที่เข้าร่วมฝึกอบรมแต่ละท่าน เมื่อผ่านกระบวนการฝึกอบรมแล้วจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปให้บริการในโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายชาติ “ทศวรรษกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559 – 2563″ และเพิ่มทักษะการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้กับแพทย์ในทุกจังหวัดให้ครอบคลุม และเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้ประชาชนชาวไทยปลอดภัยและห่างไกลจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น