ยอดเยี่ยม!!อำเภอต้นแบบ’โชว์ผลงานหลักสูตรป้องกันพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดีระดับดีเยี่ยม

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับศึกษาศาสตร์ มข. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำหลักสูตรมะเร็งท่อน้ำดี บ พร้อมเปิด แสดงผลงานการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในรูปแบบนิทรรศการ โรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการฯ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงผลงานต้นแบบโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมอินภาวา บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่โรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระดับดีเยี่ยม

จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดอบรม และการเยี่ยมติดตามผลการนำเอาหลักสูตรแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีใไปใช้นโรงเรียน โดย รศ.ลัดดา ศิลาน้อย และ รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นการเสวนาประสบการณ์การนำหลักสูตรไปปฏิบัติในเขตพื้นที่โรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีการแสดงผลงานการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในรูปแบบนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระดับดีเยี่ยม ประกอบไปด้วย
1 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
2 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
3 โรงเรียนบ้านขามป้อม อำเภอบ้านแฮด
4 โรงเรียนบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
5 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน ตำบลโคกสาราญ อำเภอบ้านแฮด
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ตำบลหนองนาใส อำเภอบ้านไผ่
7 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
8 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
9 โรงเรียนบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
10 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ อำเภอบ้านไผ่
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่

แสดงความคิดเห็น