ขอนแก่นพร้อมปัง!!เดินหน้า เปิดเวทีรับฟัง ครั้งที่ 2ปรับโฉม‘บึงแก่นนคร-ทุ่งสร้าง’

#ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เทศบาลขอนแก่น เดินหน้าเปิดเวทีรับฟังครั้งที่ 2 แผนปรับโฉม บึงแก่นนคร- บึงทุ่งสร้าง ชู  สกายวอล์คจุดชมวิวในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์ 2 ตัว สะพานข้ามบึง ทำเป็นอุโมงค์ไซ แยกเป็นทางเดิน/วิ่ง และเลนจักรยาน เน้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดี
      
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลแบบจำลองโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น ครั้งที่ 2 จาก บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่ปรึกษา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล(นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ นายกฤษฎ์ สว่างไสว นายปฏลชัย พัฒน์ดำรงจิตร) นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นายกวี ศิริชาติวาปี ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมการรับฟังด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ (ครั้งที่ 2 )นี้
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลแบบจำลองโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น ครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ผู้แทนภาครัฐ และองค์กรเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดียั่งยืนสืบไป
ซึ่งทางบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอ ดังนี้ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร 1.การสร้าง สกายวอล์ค (Skywalk) จุดชมวิวในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์ 2 ตัว (เป็นไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน) 2.สะพานข้ามบึง ทำเป็นอุโมงค์ไซ (เครื่องจักสานภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นบ้านอีสาน) แยกเป็นทางเดิน/วิ่ง และเลนจักรยาน และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น จะปรับปรุงพื้นที่จอดจักรยานซึ่งสามารถใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์
โดยจะก่อสร้างในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์เช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการออกแบบและประเมินราคาการก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่นก็จะจัดเวทีสภาเมืองอีกครั้ง เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ภาคเอกชน อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชุมขนจังหวัดขอนแก่นต่อไป
แสดงความคิดเห็น