ชวนแวะ!!‘มทส.’โคราชเปิดช้อปฟาร์มผักสดต้นละ 15 บาทเลือกเก็บเองจากแปลง

#เปิดแล้ว แปลงผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม มทส.โคราช  ต้อนรับ นักท่องเที่ยวและนักช็อปปิ้งสายสุขภาพ.เก็บผักสดๆ กลับบ้านเอาไปปรุงเมนูโปรด เลือกเก็บได้ตามชอบ ขายต้นละ 15 บาท

ฟาร์ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสนองตอบต่อพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร อีกทั้งมีหน่วยงานต้นแบบการดำเนินงานด้านวิสาหกิจ  มีการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประเด็นยุทธศาสตร์ การเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามยุทธศาตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต่อไปในอนาคต”

ขอเชิญผู้สนใจแวะมาถ่ายรูปช็อปผักสลัดสดๆ จากแปลงเก็บมะเขือเทศสดๆ จากต้นที่ฟาร์ม มทส. เปิดให้บริการทุกวัน 8.30-17.30 น. 

แสดงความคิดเห็น