ชวนเซลฟี่!!ม.ขอนแก่น ‘เปิดแปลงกังหัน’พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ

ม.ขอนแก่น เนรมิต แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ในหมวดพืชไร่ตรงข้ามหอ 9 หลัง เปิดให้ชมความสวยงามดอกไม้นานาพรรณนับแสนต้น ที่เบ่งบานชูช่อ เผย 1 ปี มี 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ นายภูมินทร์ ทองดี ประธานชุมนุมเกษตรเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าในเข้าเยี่ยมชมแปลงกังหัน ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” เป็นการปลูกและตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ดอกดาวกระจาย ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน ดอกบลูซัลเวีย ดอกเสี้ยนฝรั่ง โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมต้อนรับ แสดงความยินดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับญาติมิตรของบัณฑิตทุกท่านและเป็นพัฒนาเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแปลงกังหันจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะในพื้นที่แปลงกังหันมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ 8 โดยในระยะเวลา 2 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปลี่ยนค่อนข้างมาก และมีสิ่งใหม่ให้เห็นมากมาย โดยกิจกรรม “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” เป็นกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีกว่า 700 คน ร่วมกันระดมความคิดและสร้างสรรค์พื้นที่แปลงกังหัน และมีการเผยแพร่ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และหวังว่าจะมีผู้เยี่ยมชมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา คณาจารย์ และได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำสิ่งดีๆ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศของแปลงกังหันมีความคล้ายคลึงกับทุ่งดอกไม้ในต่างประเทศ ผสานกับอากาศที่เย็นสบาย ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะประสบความสำเร็จ และมีผู้เยี่ยมชมมากมายจากทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” มีความเป็นมาโดยในปี 2548 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่แปลงกังหันจึงไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่หลังบ้านต่อไป จึงเริ่มมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวโดยเริ่มจากการปลูกต้นกาลพฤกษ์ จากนั้นได้ต่อยอดสู่การเปิดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเป็นแปลงกังหันโดยที่นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่เล็งเห็นว่าบัณฑิตหรือรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษายังขาดพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ จึงได้มีการพัฒนาโดยการปลูกดอกไม้ในพื้นที่แปลงขนาดเล็ก และเป็นจุดที่ใกล้กับที่พักอาศัยของรุ่นพี่และบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระยะแรกของแปลงกังหันยังไม่มีการเก็บค่าเข้าชม แต่ผู้เข้าเยี่ยมชมจะร่วมบริจาคเงินตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระยะแรกลงทุนปีละประมาณ 40,000 – 50,000 บาท จากนั้นมีการเติบโตเรื่อยมา โดยในปี 2562 ได้มีการปรึกษากันภายในสาขาวิชาพืชไร่จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเก็บค่าเข้าชม 20 บาท ควบคู่ไปกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทำให้เกิดรายได้กว่า 100,000 บาท เนื่องจากมีผู้สนใจมาจากหลากหลายแห่งเพื่อเยี่ยมชม รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมทำข่าวเผยแพร่ ทั้งนี้ได้สนับสนุนนักศึกษาให้ดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่แปลงกังหันให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้เต็มรูปแบบ และได้เห็นการพัฒนารูปแบบจากนักศึกษาให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยคณะเกษตรศาสตร์หวังอย่างยิ่งว่าแปลงกังหันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางกายภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนักศึกษามีทักษะและเก่งขึ้นทุกปี เป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกห้องไปต่อยอดได้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมแปลงกังหันและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในครั้งนี้

นายภูมินทร์ ทองดี ประธานชุมนุมเกษตรเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในนามชุมนุมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมแปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ โดยแปลงกังหันได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2556 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชไร่เป็นผู้ริเริ่มนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ร่วมกับรุ่นน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งในช่วงแรกนั้นเป็นการบุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหมวดพืชไร่ ซึ่งในขณะนั้นมีพื้นที่เพียง 1 ไร่เท่านั้น โดยพืชที่ปลูก ได้แก่ แก่นตะวัน และ ทานตะวัน ในครั้งนั้นประสบความสำเร็จไม่มากนักเนื่องจากประสบปัญหาด้านงบประมาณ การวางแผนงาน และประสบการณ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบางประเด็น ในปีต่อๆมาและได้ขยายพื้นที่จนเต็ม 5 ไร่ เพิ่มพันธุ์ไม้ดอกที่เหมาะสมและเน้นการพัฒนาด้านฝึกงาน เพื่อฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างจริงจัง จนในครั้งล่าสุดครั้งที่ 7 ในปี 2562 ประสบผลสำเร็จค่อนข้างมาก เนื่องจากได้รับการสนุนงบประมาณอย่างดีจากคณะเกษตรศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ อีกทั้งนักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดทำแปลงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทำให้ในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมชมงานน้อยกว่า 2 หมื่นคน โดยรายได้ทั้งหมดใช้ในกิจกรรมด้านของนักศึกษาการพัฒนาหมวดพืชไร่ และเป็นทุนในการจัดแข่งขันในปีต่อๆ ไป ซึ่งในปีนี้ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 8 โดยผู้จัดพยายามจัดให้ดีและประทับใจมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์และแนวคิดที่สำคัญไว้คือการปรับภูมิทัศน์ของหมวดพืชไร่ และเป็นการฝึกทักษะการผลิตพืชสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป โดยมีการบูรณาการนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาพืชไร่และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมกว่า 700 คน ที่ร่วมจัดทำแปลงในปีนี้ มีการขยายพื้นที่เป็น 6.25 ไร่ และรวมกับพื้นที่โดยรอบอีกประมาณ 3 ไร่ รวมทั้งสิ้นมีพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยมีการปรับภูมิทัศน์ในหลายจุดและปลูกไม้ดอกและพืชต่างๆ ดังต่อไปนี้ ดอกดาวกระจาย ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน ดอกบลูซัลเวีย ดอกเส้นฝรั่ง ดอกกระดาษ ฟักทองแฟนซี และพืชต่างๆ และในปีนี้มีความพิเศษคือ สะพานไม้ไผ่ กลางบ่อน้ำที่ล้อมรอบด้วยดาวกระจายเหลืองอร่าม และกิจกรรมอีกมากมายรอต้อนรับแขกผู้ที่มาเยือนทุกท่านตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ณ แปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น