ขก.เมืองสมาร์ท!!ชู 3 ชุมชนต้นแบบ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดูแลผู้สูงวัย

เมื่อวันที่  14 ธ.ค. 63  ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ, นางอัศรา เอกวิเศษ รักษาการ ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ (KKLL) โดยมี นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สาขาภาคอีสานตอนกลาง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน/คณะกรรมการชุมชน จากชุมชนหนอแวงตราชู 2, ชุมชนการเคหะ, ชุมชนบะขาม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนอแวงตราชู 2, ชุมชนการเคหะ, ชุมชนบะขาม เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบสูงวัยสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์หรือบริการชุมชน ได้แก่ แอปพลิเคชั่นสูงวัยสุขภาพดี (Life care) พร้อมอุปกรณ์ดิจิทัลสุขภาพชนิดรายงานผลทันทีผ่านการเชื่อมต่อระบบคลาวด์, เครื่องวัดระดับความหวาน มัน เค็ม ในอาหาร, ฟังค์ชั่นการรายงานสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถใช้เทคโนโลยีฉลาดในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดี ด้านอาหาร ออกกำลังกาย การพักผ่อน และเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบสูงวัยสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ
แสดงความคิดเห็น