ปังแน่!!CEA ดัน ขก.จัด Isan Creative Festival คาดคนร่วม 1.5 ล้านคนเงินสะพัด120 ล้าน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  หรือ CEA จับมือ 19 องค์กรเครือข่ายลงนาม MOU พร้อมเปิดโครงการ  Isan Creative Festival 2021 ภายใต้แนวคิด Isan Crossing หรือ อีสานโคตรซิ่ง ชูจุดแข็งคนอีสาน ร่าเริง อาหารอีสาน รสแซบ คาดคนร่วมงานกว่า 1.5ล้านคน เม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2564

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “นับตั้งแต่ที่สํานักงาน คงเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA วางแผนขยายภารกิจมายังจังหวัดขอนแก่น เราได้ “ะหนักถึงศักยภาพของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของอีสานที่เต็มเปี่ยมไปด้วย อกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่สามารถต่อยอดและผสมผสานกับความเป็นสากลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น วัตถุประสงค์ ของการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ หรือ ISAN CREATIVE FESTIVAL ครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนการสร้างเวทีขนาด ใหญ่ที่แสดงผลงานอันสะท้อนถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ของอีสานไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ของท้องที่ วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือศิลปะการแสดง มาเล่าเรื่องเพื่อแสดงถึงความเป็นมาของสิ่งดังเดิม และนําเสนอความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ความคิดสร้างสรรค์ โดยนักสร้างสรรค์หลากรุ่นและสาขาอาชีพจากทั่วภูมิภาคอีสาน นอกจากนี้ งานเทศกาลที่ จัดขึ้นยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และ เครือข่ายชุมชน ที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่จังหวัดขอนแก่น แต่ร่วมกันเป็นระดับภูมิภาค อีกด้วย”

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึง ความสําคัญของการจัดเทศกาลฯ ในครั้งนี้ จึงได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 19 หน่วยงานที่มาลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว ยังมีรูปแบบการจัดงานที่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค ส่วนในการสนับสนุนให้เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ประสบความสําเร็จ เป็นชุมทางของนักสร้างสรรค์ในการสร้าง ผลงานระดับสากล เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการต่อยอดวัฒนธรรมของอีสานสําหรับคนรุ่นใหม่ และเป็นกลไก กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กลับคืนไปสู่พี่น้องชาว อีสานต่อไป”

กิจกรรมหลักๆ อาทิ เวทีทการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยน (Showcase & Exhibition & Performance) สําหรับนักสร้างสรรค์จากอีสานรวมถึงภูมิภาคอื่นและต่างประเทศ ในรูปแบบการแสดงงาน นิทรรศการ และ ศิลปะการแสดงต่าง ๆ ทั้งแบบดั้งเดิม และร่วมสมัย ของ 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักของอีสาน คือ อุตสาหกรรมบันเทิง อาหารและหัตถกรรม ซึ่งจะจัดแสดงอยู่ในบริเวณย่านถนนศรีจันทร์ และย่านกังสดาล ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาสู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District) 2. การนําเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอีสาน (Creative Tour) ใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) Citytour การท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ (2) District Tour การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระดับอําเภอของจังหวัดขอนแก่น (3) Isan Creative Route แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานในพื้นที่ 20 จังหวัด เช่น เส้นทางการย้อมคราม เส้นทางอาหารอีสาน เป็นต้น 3. การบรรยายและเวิร์คช็อปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ (Talk & Workshop) ในการนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 4. การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Creative Business& Market) ภายใต้โครงการ Change Creative Business Transformation เพื่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถ นําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และตลาดนัดสร้างสรรค์

ขณะนี่มีผู้ประกอบการจาก 20 จังหวัดภาคอีสานตอบรับแล้ว 480 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 120 ชุมชนคาดว่างานนี้จะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน และมีเงินสะพัดไม่ต่ำกวา120 ล้านบาท กิจกรรมดังกล่าวยังตอบโจทย์รัฐบาลที่เลือกจังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองไมซ์ซิตี้อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น