สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี แก่รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้านำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี แก่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเดินทางมาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ เป็นการกำหนดลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์) ในการนี้ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบทบาทในการพัฒนาเมืองสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการทำงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศเพื่อสังคม โดยดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปัจจุบันดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอต้นแบบ ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ 4 จังหวัด ในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) มุ่งลดปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เป้าหมายให้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็น