เอกชนขอนแก่นชง รอง นรม.สนับสนุน Raiway Metopolis มหานครแห่งราง

ระหว่างวันที่ 24-25 ธค. 63 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
รอง นรม. ได้ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาราษฏรผ่านศูนย์ดำรงธรรม การให้ภาครัฐสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดิน การแก้ปัญหาฝุ่น พร้อมกำชับ ทุกจังหวัดมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19จากนั้นทัศนศึกษาดูงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค ณ ศูนย์แห่งนี้ ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการภาคเอกชน การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเดินทางมาครั้งนี้ยังได้พบกับนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางภาคเอกชน ได้ขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น เป็น Raiway Metopolis มหานครแห่งราง เนื่องจากมีปัจจัยความพร้อม มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาระบบราง และยังสามารถเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อเป็นผู้ผลิต คิดค้น พัฒนาเทคโลยีเกี่ยวกับระบบรางทั้งหมด
ขอรับการสนับสนุนให้ขอนแก่นเป็น Medical Hub เนื่องจากมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม Mice ในจังหวัดขอนแก่น มีความเข้มแข็ง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แสดงความคิดเห็น