โควิดตัวร้าย!!ร.ร.หลายแห่งใน ขก.ประกาศปิดหนีเชื้อโควิด-19 ระบาดใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ จ.สมุทรสาคร ส่งผลให้มีการปิดสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วเกือบ 200 โรงเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร

ล่าสุดวันที่ 4 ม.ค. 2564  มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น  ทยอยแจ้งปิดสถานศึกษาหลายแห่ง

อาทิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 5  – 11 มกราคม 2564 และกําหนดมาตรการดําเนินการ ดังนี้

๑. นักเรียน เข้าเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ของโรงเรียน ตามตารางเรียน ประจําวันและให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนตามเวลาเรียนที่กําหนด

๒. ครูผู้สอนประจําวิชา จัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) จัดทําสื่อการเรียนรู้และ มอบหมายงาน รวมทั้งติดตามดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนจากระบบออนไลน์ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน ICT กํากับติดตาม และอํานวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

๓. ให้ข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงาน ในวัน เวลา ราชการตามปกติ

๔. ขอความร่วมมือ นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน งดเว้นการเดินทางออกนอก พื้นที่จังหวัดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์ โรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยุทธศาสตร์ กงเพชร) ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4  – 8  มกราคม 2564 ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา ดังกล่าวขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นปฏิบัติ ดังนี้

  1. ระดับปฐมวัยให้หยุดเรียนและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์และจะกําหนดสอนชดเชยในภายหลังทั้งนี้ให้ครูและบุคลากรทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมการสอนตามปกติ และขอความร่วมมือ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นงดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด หรือเดินทางไปในพื้นที่ เสี่ยงโดยต้องติดตามข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

(นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์) ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

โรงเรียนคุ้มหนองคู เทศบาลนครขอนแก่นปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทําความสะอาด Big Cleaning Day โดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องเรียน และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน ทุกบริเวณให้อยู่ในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และเปิดทําการเรียนการสอนในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

(นายพัฒนา ยอดสะอี)

ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ช่วยปฏิบัติราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

แสดงความคิดเห็น