ขอนแก่นด่วน!!5 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต้องมีเอกสารขอเดินทางข้ามจังหวัด

ตามที่มีประกาศข้อกำหนดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาครสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกจะต้องมี “เอกสารรับรองความจำเป็น”

ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนผู้ที่ต้องขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้านำเข้าส่งออก ผู้ที่ทำงานด้านการแพทย์ ธนาคาร การศึกษา ขนส่ง ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่”

ยื่นคำขอที่ผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณีผู้ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ออกให้โดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ไปติดต่อราชการผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้บันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

#ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงขอนแก่น
1. การเดินทางทั่วไปพกเอกสารใบขออนุญาตออกนอกพื้นที่ และต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะทุกคนในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ฝ่าฝืนมีความผิดปรับ 40,000 บาทจำคุกสองปี
.
2. การเดินทางขนส่งสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจาก 5 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ให้แสดงเอกสารรับรองจากบริษัทหรือที่ทำการปกครอง ที่ว่าการอำเภอ จากพื้นที่ต้นทางแสดงต่อเจ้าหน้าที่
.
3. ต้องรายงานตัวทันทีที่เข้าจังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนเทศบาลนคร ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง ที่มาถึงจังหวัดนครราชสีมา หากไม่รายงานตัวจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
แสดงความคิดเห็น