อุดรฯเน้นย้ำทุกอำเภอคัดกรองประชานที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

#อุดรฯยกระดับมาตรการสูงสุด เน้นย้ำทุกอำเภอคัดกรองประชานที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน เพื่อรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมโดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ที่ประชุมมีการสรุปสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการผู้ที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง แรงงานต่างด้าวและการค้นหาเชิงรุก สะสม 2,315 คน พบเชื้อ 1 คน ซึ่งปัจจุบันตรวจไม่พบเชื้อและให้กลับไปเฝ้าสังเกตุอาการที่บ้าน ส่วนกรณีที่มีไทม์ไลน์ผู้ใกล้ชิดพระที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดได้ทำการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูง 15 คนไม่พบเชื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้กลับบ้านไปเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วัน และจะทำการตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2564
ในขณะที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด โดยการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัด ทั้งทางถนน ทางรางและทางอากาศ โดยทางถนนตั้งจุดคัดกรองที่ถนนมิตรภาพขาเข้าหน้าโรงพยาบาลโนนสะอาด หน้าโรงพยาบาลหนองวัวซอ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทางอากาศตั้งจุดคักรองที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ส่วนทางรางตั้งจุดคัดกรองที่สถานีรถไฟอุดรธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองพร้อมเน้นย้ำให้ตรวจคัดกรองเข้มข้นในทุกพื้นที่ พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ทั้ง 20 อำเภอจัดทีมคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ให้ตรวจเช็คข้อมูลบุคคล และรีเช็คพื้นที่ที่บุคคลนั้นๆจะเดินทางไปพัก ซึ่งบ้างคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านอาจไม่ตรงกัน โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจาก 8 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด นนทบุรี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร นครปฐม กรุงเทพมหานคร
พร้อมกันนี้นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้ แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17 ) บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกจาก 8 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับข้อยกเว้น ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ศบค.มท.กำหนด ผู้ฝ่าฝืนระวงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ติดเชื้อที่ปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรค หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
แสดงความคิดเห็น