มข.เริ่ดสุด!!ลดค่าหอ-เช่าคอมฯเรียนออนไลน์ช่วยนักศึกษาช่วงวิกฤตโควิด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 /2564 ที่ห้องประชุมสารสินชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 และ 11 ตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2563 และการขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 และ 11 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 /การหารือนโยบายการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แบบพหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ และการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note)หลักสูตร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการเรียน ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ภายใต้โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นท่ามกลางนักศึกษาให้ความสนใจเดินทางมาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 ทำให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางไอทีอย่างเหมาะสม แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงวิกฤตินี้ ทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ ไม่สามารถจัดซื้อหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงสนับสนุนหาคอมพิวเตอร์มาให้บริการนักศึกษาในโครงการ จำนวน 2,297 เครื่อง โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2,192 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมกล้อง Webcam จำนวน 105 เครื่อง

แสดงความคิดเห็น