ทช.ทุ่ม 38 ล้าน!!สร้างสะพานข้ามลำมาศ-โคราช 14 กม. วิ่งฉิวสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

#กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามลำมาศ (สะพานดอนทะยูง – สำโรง) จังหวัดนครราชสีมา ช่วยร่นเวลาในการเดินทาง 14 กม.ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำมาศ (สะพานดอนทะยูง – สำโรง) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัย ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำมาศ (สะพานดอนทะยูง – สำโรง) อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านดอนทะยูง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง กับบ้านสำโรง ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง เป็นการทดแทนสะพานเดิมที่กว้างเพียง 1.50 เมตร รถยนต์ไม่สามารถข้ามสะพานได้ ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 14 กิโลเมตร ทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลาในการเดินทาง โดยในปี 2562 ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 14 กิโลเมตร นอกจากนี้ ทช. ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้างเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 170 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 719 เมตร ผิวจราจรพร้อมไหล่ทาง กว้าง 6 – 7 เมตร ติดตั้งป้ายจราจรตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 38.674 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว
แสดงความคิดเห็น