ขอนแก่นเริ่ดคัก!!เตรียมขยาย ‘ถนนมะลิวัลย์’จาก 4 เลน เป็น 6 เลน เริ่มมี.ค.64 นี้

ทางหลวงขอนแก่น  เตรียมขยายถนนมะลิวัลย์ ช่วงบึงสีฐาน-สี่แยก ร.8 พร้อมปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร บริเวณแยก ร.8 เป็นไฟอัจฉริยะ เริ่มมีนาคมนี้

วันที่ 15 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สำนักทางหลวงที่ 7 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ระหว่าง กม.3+600 – กม.6+000 โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานการประชุม ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างได้เข้าใจ รับทราบข้อมูล รายละเอียด วัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้าง ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำหรับ โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมะลิวัลย์) ระหว่าง กม.3+600 – กม.6+000  ระยะทางรวมประมาณ 2.4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อ.เมือง จ.ขอนแก่น บริเวณที่จะทำการปรับปรุงอยู่ในช่วงชุมชน จากบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ้นสุด บริเวณเลย 4แยก ร.8 เนื่องจากบริเวณนี้มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นทุกวัน โดยโครงการนี้จะเริ่มปรับปรุงถนนตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป
.
โดยนายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1เปิดเผยว่า โครงการนี้จะขยายช่องจราจรเพิ่ม ซึ่งเดิมมี4ช่องจราจร เพิ่มเป็น6ช่อง จราจร เพิ่มข้างละหนึ่งช่องจราจร และปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร บริเวณแยก ร.8 เป็นไฟอัจฉริยะด้วย
ที่มา:เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
แสดงความคิดเห็น