คลายความสงสัย!!ประกันสังคมมาตรา 33 อดลงทะเบียน’เราชนะ’ แล้วได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง?เช็คเลย!!

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ เบื้องต้นกระทรวงการคลังพิจารณาวงเงินให้คนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่ 19 ม.ค.นี้

หนึ่งในเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าว ระบุว่า ผู้ที่อยู่ในระบบ “ประกันสังคม” มาตรา 33 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน จะไม่ได้รับสิทธิในมาตรการนี้ โดยจะได้รับสิทธิเพียงผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40 เท่านั้น

สรุปสิทธิจากมาตรการของรัฐที่จะเยียวยา ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาให้ดังนี้
มาตรการเยียวยา “ประกันสังคม” มาตรา 33

1.รับสิทธิ การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ จากร้อยละ 5 ตลอด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564
2.กรณีว่างงาน

 • ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน
 • ว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
  • ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ได้รับเงินเยียวยา 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

  ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 33

  สำหรับผู้ที่อยู่ในประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 33 ได้แก่

  • แรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปี ที่มีนายจ้าง
  • อยู่ในระบบบริษัท (พนักงานประจำ)
  • มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

  ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 39

  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เป็นการประกันตนภาคสมัครใจ กรณีที่เคยทำงานในบริษัทและเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงานหรือลาออก ไม่เกิน 6 เดือน
  • มีการส่งเงินสมทบประกันสังคม หรือเคยอยู่ในมาตรา 33 ไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป
  • หากยังต้องการ รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
  • ผู้สมัครมาตรา 39 จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ

  ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 40

  • ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือผู้ที่มีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย หรือไม่มีนายจ้าง เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี
แสดงความคิดเห็น