สหกรณ์ครูขก.กำไร1,216ล้านประชุมใหญ่อนุมัติ12กุมภาฯ

             ดร.อนุศาสตร์ สวนศีลพงษ์ แถลงผลประกอบการสหกรณ์ครูขอนแก่นปี 64 กำไร 1,216 ล้านเศษ ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 17 เตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 12 กุมภาฯ นี้ พร้อมโอนเข้าบัญชีสมาชิก โดยจะไม่มีการหักเงินส่วนต่างปันผลของปี 2562 ที่ได้จ่ายให้สมาชิกไปแล้ว  

             เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 ดร.อนุศาสตร์ สอนศีลพงษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก เกี่ยวกับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ว่า เป็นหัวใจสำคัญอีกด้านหนึ่งในระบบสหกรณ์ที่สมาชิกรอความหวัง

ทั้งนี้ในรอบปีบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ตามข้อบังคับข้อ  61 ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทางสหกรณ์เพื่อรายงานประจำปีและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

“คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  โดยปีนี้สหกรณ์ครูขอนแก่นมีกำไรสุทธิ 1,216,596,021.22 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว เป็นตัวเลขมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยสมาชิกได้รับเงินปันผลร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 17”ดร.อนุศาสตร์กล่าวและว่า

เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันทีจะไม่มีการหักเงินส่วนต่างตามใบเสร็จรับเงินในการปันผล– เฉลี่ยคืน ในปี2563 อย่างเด็ดขาดตามที่เคยแจ้งสมาชิกไปแล้ว  เนื่องจากคณะกรรมการแก้ปัญหาได้จัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกในการคืนเงินส่วนต่างปันผล – เฉลี่ยคืน ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว รออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ไม่ใช่เกิดจากความผิดของสมาชิก ไม่ได้เกิดจากความผิดของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

ดร.อนุศาสตร์กล่าวอีกว่า ส่วนต่างที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินนั้นขอทำความเข้าใจข้อเท็จจริงในข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ตรวจสอบพบบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 144-101918-9 ซึ่งมีเงินหายไป จำนวน 431,862,070 บาท เหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินที่หายไปเต็มจำนวนแต่คณะกรรมการได้ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกเกี่ยวกับการปันผล– เฉลี่ยคืน ปี 2562 ถึงแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาแต่ปี 2554

เมื่อทราบข้อเท็จจริงในปี 2562 ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีนั้น  คณะกรรมการต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อมิให้มีผลกระทบกับสมาชิก ถ้าคณะกรรมการฯไม่กล้ารับผิดชอบไม่คำนึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกก็ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนก็กระทำได้ คือนำเงินกำไรสุทธิจำนวน 1,156,271,660.15 ลบด้วยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 431,862,070 จะเหลือกำไรสุทธิที่ 7244,409,589.72 บาทสมาชิกจะได้เงินปันผลไม่เกินร้อยละ 4 จะมีผลกระทบกับสมาชิกอย่างร้ายแรง

คณะกรรมจึงวางแผนแก้ปัญหาโดยปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546  ข้อ 6 (1)โดยแจ้งให้กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันยักยอกทรัพย์มาชดใช้เงินที่หายไปถ้าไม่มีก็ให้จัดหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันให้ครอบคลุมเงินที่หายไป

นายเอกราช ช่างเหลา ได้มาจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวพร้อมหลักประกันหนี้เป็นที่ดินจำนวน 202 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ราคาประเมิน 169,710,750.00 บาทไม่ครอบคลุมเงินที่หายไปยังขาดอีก 262,151,320.43 บาท คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าถึงแม้หลักทรัพย์ไม่ครอบคลุมแต่น่าจะเป็นผลดีกับสหกรณ์เพราะจะเป็นประโยชน์ในคดีความแพ่งและไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 431,862,070 บาท จะได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง 262,151,320.43 บาท

ในขณะเดียวกันก็มีแผนในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นแผน 4 ปีครอบคลุมเงินทั้งหมดโดยขอผ่อนปรนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยปีที่ 1 ขอตั้ง 30 ล้านบาท ปีที่ 2 ขอตั้ง 50 ล้านบาท ปีที่ 3 ขอตั้ง 80 ล้านบาท ปีที่ 4 ขอตั้ง 100,151,320.43 บาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับทราบแผนดังกล่าว

ดังนั้นในการจัดสรรกำไรสุทธิที่ประชุมใหญ่จึงอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิที่ 1,126,271,660.15 บาทเพราะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ขอผ่อนปรนไปจำนวน 30 ล้านบาทสมาชิกจึงได้รับเงินปันผลร้อยละ  6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 16 ต่อมาชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้ร้องเรียนไปยังนายทะเบียนว่าไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครอบคลุมทั้งจำนวน 262,151,320.43 บาท

นายทะเบียนจึงสั่งให้ยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่ จึงได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิใหม่โดยให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครอบคลุม ที่ประชุมใหญ่วิสามัญจึงมีมติจัดสรรกำไรใหม่ที่  894,120,339.72 บาท

“สมาชิกจึงได้เงินปันผล ร้อยละ 5 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12  ส่วนต่างที่เกิดขึ้นที่สมาชิกได้รับไปเกิน  คือปันผล  1 บาท เฉลี่ยคืน 4 บาท จึงเป็นที่มาของเงินส่วนต่างในใบเสร็จรับเงิน ตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”ดร.อนุศาสตร์ระบุ

ดร.อนุศาสตร์ระบุอีกว่า สมาชิกต้องคืนเงินส่วนที่รับไปเกินแก่สหกรณ์ แต่คณะกรรมการก็วางแผนแก้ปัญหาโดยการจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกในการคืนเงินส่วนต่าง ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2562  จึงทำความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องแก่มวลสมาชิก นี้คือความจริงใจของคณะกรรมการในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

“ขอย้ำว่าคณะกรรมการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกอย่างแท้จริง ตระหนักในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความมั่นคงของสหกรณ์และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก”ดร.อนุศาสตร์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งในการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2563 ชี้แจงกรณีเงินหาย 436 ล้าน ว่านายเอกราช ช่างเหลา ไม่นำเงินมาชำระตามสัญญายอมรับสภาพหนี้ วันที่ 27 ธ.ค.63  และจะมีหักเงินส่วนต่างปันผลเฉลี่ยคืนปี 2562

อย่างไรก็ตามดร.วิศร์ อัครสัตติกุล ประธานชมรมสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ทำหนังสือไปยังสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะรองนายทะเบียน และดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ด้วย โดยมีสมาชิกจำนวนกว่า 400 คน ลงลายมือชื่อไม่ให้หัก โดยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพราะไม่ใช่ความบกพร่องสมาชิก แต่เป็นความผิดพลาดของคณะกรรมการในปี 2562

…………

ข้อมูล การปันผล – เฉลี่ยคืน ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ปี พ.ศ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ กำไรสุทธิ/บาท ปันผลร้อยละ เฉลี่ยคืนร้อยละ หมายเหตุ
2563 ม.ค.-ก.พ.= 6.75 / มี.ค.-เม.ย.= 6.50 /พ.ค.-ปัจจุบัน= 6.00

 

1,216,596,021.22 6 17  
2562                        7 894,120,339.72

(1,126,271,660.15)

5

(6)

12

(16)

ตั้งค่าเผื่อหนี้ฯครอบคลุม
2561                   7 1,013,194,839.11          6     14  
2560 ม.ค.-มี.ค.=  7.25  /เม.ย.- ธ.ค.=  7 1,066,551,863.58          6     17  
2559

 

ม.ค.-ก.ค.=7.50 /ส.ค.-ธ.ค.= 7.25 942,609,089.88      6.25     15  
2558

 

                7.50  843,336,268.91      6.50    15  

เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ปันผล ร้อยละ 5.70 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 ปันผล ร้อยละ 5.20 เฉลี่ยคืน ร้อยละ  9.60  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6.50 ปันผล ร้อยละ 5.60 เฉลี่ยคืน ร้อยละ  9.90  เป็นต้น

 

 

แสดงความคิดเห็น